Cơ quan ban hành văn bản


Loại văn bản ban hành

Loại văn bản ban hành - Nghị quyết ( 1 )


 Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích dẫn
5 03/2014/NÐ-CP 16/01/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM
6 102/2013/NÐ-CP 05/09/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
7 95/2013/NÐ-CP 22/08/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
8 60/2013/NÐ-CP 19/06/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
9 55/2013/NÐ-CP 22/05/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
10 49/2013/NÐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
11 50/2013/NÐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
12 51/2013/NÐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
13 66/2013/NÐ-CP 27/06/2013 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
14 46/2013/NÐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
15 45/2013/NÐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
16 44/2013/NÐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
17 41/2013/NÐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
18 100/2012/NÐ-CP 21/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
19 127/2008/NÐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
46 54/2011/NÐ-CP 04/07/2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
47 148/2013/NÐ-CP 30/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
48 55/2013/QÐ-TTg 03/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
49 52/2013/QÐ-TTg 30/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
52 31/2013/NÐ-CP 09/04/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
53 101/2013/NÐ-CP 04/09/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
56 136/2013/NÐ-CP 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
58 02/2014/NÐ-CP 10/01/2014 Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
59 221/2013/NÐ-CP 30/12/2013 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
60 167/2013/NÐ-CP 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình
61 09/2013/NÐ-CP 11/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
62 62/2012/NÐ-CP 13/08/2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
63 96/2012/NÐ-CP 15/11/2012 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
65 144/2013/NÐ-CP 29/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
< >