Cơ quan ban hành văn bản


Loại văn bản ban hành

Văn bản quy phạm pháp luật


Quốc Hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2008/UBND-01 1/28/2011 v/v Vận hành trang tin điện tử
10/2012/QH13 6/18/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Chính phủ
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
03/2014/NÐ-CP 1/16/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM
102/2013/NÐ-CP 9/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
95/2013/NÐ-CP 8/22/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
60/2013/NÐ-CP 6/19/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
55/2013/NÐ-CP 5/22/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
49/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
50/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
51/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
66/2013/NÐ-CP 6/27/2013 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
46/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
41/2013/NÐ-CP 5/8/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
100/2012/NÐ-CP 11/21/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
127/2008/NÐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
54/2011/NÐ-CP 7/4/2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
148/2013/NÐ-CP 10/30/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
55/2013/QÐ-TTg 10/3/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
52/2013/QÐ-TTg 8/30/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
31/2013/NÐ-CP 4/9/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
101/2013/NÐ-CP 9/4/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
136/2013/NÐ-CP 10/21/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
02/2014/NÐ-CP 1/10/2014 Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
221/2013/NÐ-CP 12/30/2013 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
167/2013/NÐ-CP 11/12/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình
09/2013/NÐ-CP 1/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
62/2012/NÐ-CP 8/13/2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
96/2012/NÐ-CP 11/15/2012 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
144/2013/NÐ-CP 10/29/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Bộ Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
03 5/18/2010 QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2011-UBND-02 3/21/2011 ve viec thanh lap
Sở Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ Tài chính
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
32/2013/TTLT-BL 12/6/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.
31/2013/TTLT-BLÐTBXH-BTC 11/12/2013 Hướng dẫn thực hiện QĐ 1645/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
01/2014/TT-BLÐTBXH 1/8/2014 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ v/v cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
30/2013/TT-BLÐTBXH 10/25/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
25/2013/TT-BLÐTBXH 10/18/2013 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
26/2013/TT-BLÐTBXH 10/18/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
22/2013/TT-BLÐTBXH 10/15/2013 Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
21/2013/TT-BLÐTBXH 10/10/2013 QUY ĐỊNH MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯỢC THỎA THUẬN KÝ QUỸ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
19/2013/TT-BLÐTBXH 9/9/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
18/2013/TT-BLÐTBXH 9/9/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
10/2013/TT-BLÐTBXH 6/10/2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
11/2013/TT-BLÐTBXH 6/11/2013 Ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuồi làm việc.
08/2013/TT-BLÐTBXH 6/10/2013 Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
02/2014/TT-BLÐTBXH 1/10/2014 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
03/2014/TT-BLÐTBXH 1/20/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
36/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
37/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện.
38/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
39/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện
40/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.
41/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi
42/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.
05/2014/TT-BLÐTBXH 3/6/2014 Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
06/2014/TT-BLÐTBXH 3/6/2014 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy,thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt vầ an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2014/TT-BLÐTBXH 3/6/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
27/2013/TT-BLÐTBXH 10/18/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
11/2012/TT-BLÐTBXH 5/15/2012 Bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư so 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
36/2012/TT-BLÐTBXH 12/28/2012 Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
05/2013/TT-BLÐTBXH 5/15/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
21/2012/TT-BLÐTBXH 9/5/2012 Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.
35/2013/TT-BLÐTBXH 12/30/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
21/2014/TT-BLÐTBXH 8/26/2014 Quy định danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
05/2012/UBTVQH13 10/20/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"