Cơ quan ban hành văn bản


Loại văn bản ban hành

Văn bản quy phạm pháp luật


Quốc Hội
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2008/UBND-01 1/28/2011 v/v Vận hành trang tin điện tử
10/2012/QH13 6/18/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Chính phủ
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
03/2014/NÐ-CP 1/16/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM
102/2013/NÐ-CP 9/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
95/2013/NÐ-CP 8/22/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
60/2013/NÐ-CP 6/19/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
55/2013/NÐ-CP 5/22/2013 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
49/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
50/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
51/2013/NÐ-CP 5/14/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
66/2013/NÐ-CP 6/27/2013 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
46/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NÐ-CP 5/10/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
41/2013/NÐ-CP 5/8/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
100/2012/NÐ-CP 11/21/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Bộ Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
03 5/18/2010 QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
UBND tỉnh Vĩnh Long
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
2011-UBND-02 3/21/2011 ve viec thanh lap
Sở Thông tin & Truyền thông
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
Bộ Tài chính
Mã số Văn bảnNgày phát hànhTrích yếu